ths1104

And without the Rosetta Stone ? part.2

Posted in Language by ths1104 on 21/11/2010

See: And without the Rosetta Stone ? part.1

The first thing to be done when trying to translate such a text seems to transliterate it. It will then be easier to analyse it with common data mining tools. The text being written in Greek alphabet, we can use tools such as transliterate.com to obtain the transliteration of our text:

euthys de parastas moi Peisandros “andres” ephē “bouleutai, egō ton andra touton endeiknyō hymin siton te eis tous polemious eisagagonta kai kōpeas.” kai to pragma ēdē pan diēgeito hōs epeprakto. en de tō tote ta enantia phronountes dēloi ēsan ēdē hoi epi stratias ontes tois tetrakosiois. kagō — thorybos gar dē toioutos egigneto tōn bouleutōn — [kai] epeidē egignōskon apoloumenos, euthys prospēdō pros tēn hestian kai lambanomai tōn hierōn. hoper moi kai pleistou axion egeneto en tō tote: eis gar tous theous echonta oneidē houtoi me mallon tōn anthrōpōn eoikasi kateleēsai, boulēthentōn te autōn apokteinai me houtoi ēsan hoi diasōsantes. desma te hysteron kai kaka hosa te kai hoia tō sōmati ēneschomēn, makron an eiē moi legein. hou dē kai malist᾽ emauton apōlophyramēn: hostis touto men en hō edokei ho dēmos kakousthai, egō anti toutou kaka eichon, touto de epeidē ephaineto hyp᾽ emou peponthōs, palin au kai dia tout᾽ egō apōllymēn. hōste hodon te kai poron mēdamē eti einai moi eutharsein: hopoi gar trapoimēn, pantothen kakon ti moi ephaineto hetoimazomenon. all᾽ homōs kai ek toutōn toioutōn ontōn apallageis ouk estin ho ti heteron ergon peri pleionos epoioumēn ē tēn polin tautēn agathon ti ergasasthai.

Of course for an unknown script, a transliteration table has to be created.

The next step would probably be to compile some statistics. What could be interesting to know ? What program should I use ?

Advertisements
Tagged with: ,

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. fuasu said, on 16/02/2019 at 03:39

    ,

  2. godiunu said, on 16/02/2019 at 03:43

    these equations appear in many discussion as example with Adrien LEGENDRE and Bezout observed prof dr mircea orasanu and prof drd horia orasanu and due of GALOIS and F. Viete have been solved


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: